Projektové vyučování

Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji je dalším projektem, ve kterém KPI o.p.s. figuruje jako partner Nadace dřevo pro život je: „Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji".

Projekt je podpořen grantem z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu je pomoci základním školám zavést do jednotlivých Školních Vzdělávacích Programů vybraná průřezová témata (Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a Sociální výchova) prostřednictvím projektového vyučování. Specifickým cílem je do těchto průřezových témat zavést výukové projekty, jejichž obsahem bude lesnicko dřevařská tématika a tak vrátit do výuky na ZŠ informace o praktickém hospodaření v lesích a šetrném využívání dřeva jako obnovitelné a ekologické suroviny. Více informací najdete na www.drevoprozivot.cz.